دلایل ۵۰ تن از برجسته ترین دانشمندان جهان که به وجود خدا یا درستی مذهب باور ... بنابر این هنگام مواجه با چنین احکامی (مثل مجازات اعدام برای توهین به پدر ژپتو) باید ... را هم فارسی بنویسند. .... چگونه آیت الله بروجردی نظریه نسبیت را به انیشتین آموزش داد .... ها: ابعاد کائنات, اثبات علم درباره وجود خدا, اثبات علمی وجود خدا, اثبات وجود خدا, ...