نمی توان یک اشتباه را با همان طرز تفکری که ایجادش کرده، جبران کرد. ... اینکه انیشتین که از اساس منکر وجود خدا بود، از مریدان این ملا محسوب می شده یک موضوع ... فرضیه ی او درباره ی منشا و ذات جهان اگر چه بی پایه و کودکانه بود و مورد تمسخر فلاسفه ... کار که به نقل حدیث رسید، بهتر دیدم که موضوع بحث را از اثبات وجود یا عدم خدا به ...